அதப்படக்கி
பாப்பாக்குடி
மாடுமறிச்சான்
பொட்டகவயல்
கடியாவயல்
பணங்குடி
குலழாவயல்
கருமந்தாகுடி
கண்டங்குறிச்சி
நவதாவு
வெட்டிக்குளம்
எட்டியரேந்தல்
நிரஞ்சான்
அம்மன்பட்டி
கோட்டப்பட்டு
மேலவெல்லாஞ்சான்பட்டி
கீழமேலவெல்லாஞ்சான்பட்டி
அழகாபுரி அம்மன்பட்டி
மாங்காட்டுப்பட்டி
அல்லூர்
அல்லூர்
அல்லூர்
அல்லூர்
அல்லூர்
அல்லூர்
அல்லூர்
அல்லூர்
அல்லூர்
அல்லூர்
சொக்கநாதபுரம்
கத்தப்பட்டு
புத்திரப்பட்டி
கோவில்பட்டி
பைக்குடிப்பட்டி
முத்துப்பட்டிணம் சொக்கநாதபுரம்
ஏரிவயல்
காஞ்சிரம்
காஞ்சிரம் காலனி
காஞ்சிரம் புதூர்
சாக்கூர்
அஞ்சாவயல்
அச்சங்குடி
கொத்தமங்கலம்
கௌரிப்பட்டி
காராம்பட்டி
திருவேலங்குடி
கருதுப்பட்டி
பள்ளிச்சேரிப்பட்டி
சாக்கூர் கெளரிப்பட்டி
கோனாபட்டி
காளையார்கோவில்
ஊத்துப்பட்டி
மேட்டுப்பட்டி
சீகூரணி
மாந்தாளி
இலந்தக்கரை
கிராம்புளி
பாளையேந்தல்
கால்குளம்
விளாங்காட்டூர்
பழுவூர்
பாண்டி மகரந்தை
கோ.மருதங்குடி
டி.பெருங்கரை
குடியாந்தவயல்
சோலைமுடி
சிங்கினி
கோடிக்கரை
தோண்டியூர்
நெடுங்குளம்
ஆண்டிச்சியூரணி
குருந்தனி
நற்புதம்
சூசையப்பர்பட்டிணம்
பொற்பனேந்தல்
காட்டாத்தி
உழகஊரணி
காளையார்மங்களம்
சானன்குளம்
காஞ்சிப்பட்டி
புதுக்கிளுவச்சி
அய்யம்பட்டி
பொிய கிளுவச்சி
பெரிய கருங்காலி
கல்குளம்
பொன்னான்கல்
பிராந்தன்
சின்ன கருங்காலி
ஒரு போக்கி
தவசுகுடி
காடனேரி
மாங்காட்டேந்தல்
மாத்துக்கண்மாய்
நூத்தன்கண்மாய்
ஊத்துப்பட்டி
மதுரகண்மாய்