தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு தேதிகள்…

ஒன்பது மாவட்டங்கள் தவிர்த்து

தேர்தல் அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு:

# 1st class 15-12-2019

# 2nd class 22-12-2019

 (For PHASE – I)

# 3rd class 26-12-2019

 (For PHASE – II)

# 3rd class 29-12-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *