பாளையேந்தல்
மறவமங்கலம்
கிராம்புளி
இலந்தக்கரை
அதப்படக்கி
சிங்கினி
பழுவூர்
உசிலங்குளம் தெற்கு
சூரக்குடி
சிரியூர்
சிலுக்கப்பட்டி
குணக்குடை
நல்லேந்தல்
கல்குளம்
விளாங்காட்டூர்
பழுவூர்
பாண்டி மகரந்தை
கோ.மருதங்குடி
குடியாந்தவயல்
சோழங்குடி
கொடிக்கரை
தோண்டியூர்
குண்டாக்குடை
சிறுமால்
வன்னிக்குடி
கீக்குடி
வெள்ளக்குடி
சிறுவேலங்குடி
பாப்பாக்குடி
பாப்பாக்குடி
மாடுமறிச்சான்
பொட்டகவயல்
கலியாவயல்
குலழவயல்
நவதாவு
வெட்டிக்குளம்
எட்டியரேந்தல்
அல்லூர்
பனங்காடி
காஞ்சிரம் காலனி
காஞ்சிரம் புதூர்
கௌரிப்பட்டி
காரம்பட்டி
திருவேலங்குடி
பள்ளிச்சேரிப்பட்டி
கோனார்பட்டி
கொல்லங்குடி
சாத்தபுளி
மேப்பல்
பெரியநரிக்கோட்டை
கீரனூர்
கன்டனிப்பட்டி
சேம்பார்
பருத்திக்கண்மாய்